Probiyotik
650.00 TL

OLVİT Probiyotik

  • Ürün Kodu:o_27131
  • Stok Durumu:Yok
  • Birim:Adet
  • Orjinal Fiyatı:650.00 TL + KDV

OLVİT Probiyotik

Olvit - Probiyotik Yem Katkısı İçeriği

Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843)

Lactobacillus acidophilus ATCC 4356

Lactobacillus salivarius ATCC 11742

Bacillus subtilis ATCC 6633

·Olvit-probiyotik bakterileri bağırsak epitel hücrelerine implante olarak çoğalırlar ve sindirim kanalından absorbe olmazlar. Bu sayede bağırsakların doğal konakçısı olmayan, bağırsak epitel hücrelerine yapışarak kolonize olan ve atılmaya karşı direnç gösteren, hastalık yapan patojen bakterilerin bağırsak yüzeyinde implante olmalarını ve çoğalmalarını engellemektedirler.

·Olvit-probiyotik bakterileri mide pH’ına dayanıklıdır. Mideden bağırsağa geçişleri süresince canlı kalırlar. Lactobacillus genellikle normal mide pH’sına dayanıklıdır. Kanatlı içme suyunda kullanılması halinde hayvanlarda canlı ağırlık kazancının artması, yemden yararlanmanın iyileşmesi, mide-bağırsak rahatsızlıklarının azalmasına etkisi vardır. Etki şekilleri probiyotik mikroorganizmaya ve suşuna, hayvana verilen miktarına, hayvanın türüne, hayvanda stres yaratan bir durumun bulunup bulunmamasına göre değişmektedir. Probiyotikler bağırsak lumenindeki villuslara patojen bakterilerden daha erken ulaşarak bu patojenlerin sindirim kanalında barınmalarını önlemektedir.

·Olvit-probiyotik bakterileri, ürettikleri laktik asit, asetik asetik asit vb. organik asitler ile bağırsağın pH’sını düşürerek (pH’ı 4-4.5’un altına) nötr veya bazik pH’da yaşayan patojen mikroorganizmaların gelişmelerini engellemektedir. Hayvanın sindirim sistemi hücreleri tarafından üretilen enzimler ile simbiyotik olarak çalışan selülaz, ksilanaz, lipaz, proteaz, β-glukanaz ve amilaz gibi enzimleri üreterek özellikle sindirim sistemi tam olarak gelişmemiş genç hayvanlarda besin maddelerinin sindirimine yardımcı olmaktadır. Bu mikroorganizmalar B grubu vitaminleri (Niasin, Biotin, Piridoksin, FolikAsit, PantotenikAsit) sentezleyerek sindirime katkıda bulunmaktadır.

·Olvit - probiyotik bakterileri E.coli’ye karşı anti-E.coli faktörü salgılayarak E.coli’nin toksik amin sentezini engellerler. Olvit-probiyotik bakterileri, toksik amin ve amonyak üreten patojen mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek suretiyle, bağırsakta bu toksik maddelerin birikimini engellemektedir.

·Olvit-probiyotik içindeki Lactobacillus’lar acidolin, acidophin, diplococcin ve lactocidin gibi maddelerle birlikte hidrojen peroksit üreterek diğer patojenik mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etki yapmaktadırlar.

·Olvit-probiyotik bakterileri sindirim sistemindeki antikor seviyesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmektedirler. Probiyotiklerin bağırsak epitel hücrelerinde kolonize olarak çoğalmaları oksidasyonredüksiyon potansiyelini düşürerek, aerobik patojen mikroorganizmaların oksijenden yararlanmalarını engelleyerek gelişmelerini inhibe etmektedirler.

·Antibiyotiklerin sürekli olarak kullanılmaları, birçok antibiyotiğe karşı dirençli bakteri suşlarının oluşmasına yol açmakla beraber bağırsak florasının tahrip olması nedeniyle de iyileşme gecikmektedir. Antibiyotiklerin bu sakıncalarına karşın probiyotikler, ilk etapta hastalıkları önleyerek bağırsak florasının normale dönmesini hızlandırıp, hayvanın kendini toparlamasını ve yemden yararlanmayı artırarak sağlıklı gelişmesini sağlamaktadır. Ayrıca probiyotiklerin sindirim kanalından absorbe olmamalarından dolayı, antibiyotikler gibi dokularda kalıntı bırakmamaktadırlar.

Olvit - Probiyotik Bakterilerinin Sahip Olduğu Özellikler

• Bağırsakta yeterli miktarda bulunurlar.

• Patojenik veya toksik değildirler.

• Mideden geçerken midedeki düşük pH’dan ( asidik ortamdan), bağırsaklardaki safradan ve lizozom enzimlerinden etkilenmeksizin canlılıklarını koruyarak, hızlı bir şekilde çoğalırlar.

• Yemin depolanması ve yem üretimindeki teknolojik işlemler esnasında canlı kalırlar.

• Yemin yapısındaki besin maddelerine ve diğer yem katkı maddelerine karşı stabilitelerinin yüksek olmasını sağlar.

• Erken dönemde uygulanması bağırsaktaki etkisini hızlandırır.

Olvit - Probiyotik Bakterilerinin Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

·Probiyotik mikroorganizmalarının ortam koşullarına duyarlı olmalarından dolayı, depolanma koşullarına, yem işleme tekniklerine, karma yeme katılan yem katkı maddeleri ile etkileşimine, kullanılan taşıyıcının özelliğine ve ortamın pH’sına dikkat edilmelidir.

·Olvit-probiyotik bakterileri sıvı formda hazırlanmıştır. Mikroorganizmaların canlılıklarını uzun süre muhafaza edebilmesi için preparatın 22-25⁰C’de ve kuru yerde depolanmaları gerekmektedir. Depolama sıcaklığı 40⁰C’nin üzerine çıktığında bakteriler canlılıklarını kaybedebilirler. Probiyotiklerin her ne kadar nem içeriği düşük karma yemlerde sayıları zamanla azalsa da bu tip karma yemlerde daha uzun süre canlı kaldıklarından, probiyotik katılan yemlerin kuru ve serin yerde uygun bir şekilde depolanmaları gerekir.

·Yem işleme teknikleri (buharla peletleme ve ekstrüzyon işlemleri) esnasında probiyotikler canlılıklarını büyük oranda kaybetmektedirler. Bu nedenle yem fabrikalarında peletleme sırasında yemlere probiyotik katılırken neme, sıcaklığa ve basınca dikkat edilmelidir. Özellikle Fe ve Cu iyonları başta olmak üzere mineral premiksleri, yüksek yoğunluktaki vitamin premiksleri (özellikle K vitamini), antifungal ve antioksidan gibi yem katkı maddeleri de probiyotikler için zararlı etkide bulunabilmektedirler.

·Probiyotik ve antibiyotiklerin karma yeme birlikte katılması mümkün olmakla beraber kullanılan mikroorganizmanın türüne ve birlikte verildiği antibiyotiğe karşı dirençli olmasına dikkat edilmelidir.

Kanatlı Hayvanların Probiyotikleri Değerlendirme Olanakları

·Olvit-probiyotik bakterileri kanatlı hayvanların beslenmesinde büyütme faktörü olarak kullanılmaktadır. Kanatlılarda canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma, yumurta verimi ve sağlığa ilişkin pek çok olumlu sonuç elde edilmiştir. Stres koşullarının söz konusu olduğu ortamlarda Olvit-probiyotik bakterilerinin olumlu neticeleri daha çok elde edilmiştir.

·Broyler rasyonlarında Olvit-probiyotik bakterileri ve antibiyotiğin birlikte ve ayrı ayrı kullanılmalarının besi performansına etkisi canlı ağırlık kazancında artış ve yemden yararlanmada iyileşme şeklinde olmaktadır.

·Broyler karma yemlerine değişik düzeylerde Olvit-probiyotik bakterileri ilavesinin etkileri incelendiğinde büyümede önemli bir iyileşmeye yol açtığı görülebilir.

·Probiyotiklerin antibiyotiklerle beraber kullanılması broylerlerde ince bağırsak ağırlığını azaltmakta ancak probiyotiğin tek başına kullanılması ince bağırsak ağırlığını etkilememektedir.

·Olvit-probiyotik bakterileri yumurta tavukları üzerinde toplam yumurta üretim düzeylerini arttırmaktadır.

·Yumurta tavuğunda Bolvit - probiyotik bakterileri ve antibiyotiğin yalnız başına ve birlikte kullanılmalarının yumurta sarısının ve plazmanın kolesterol içeriği üzerine etkisi; probiyotiğin tek başına kullanılmasının yumurta verimini, yemden yararlanmayı iyileştirmekte ve yumurta sarısının kolesterol içeriğini azaltmakta, ancak antibiyotik aynı etkiyi yapmamaktadır. Ayrıca birlikte kullanılmaları durumunda bu olumlu etkilerin görülmemektedir.

·Olvit-probiyotik bakterileri hindide probiyotik ve antibiyotiğin birlikte ve tek başına ilavesinin etkileri; tek başına verilmeleri durumunda canlı ağırlıkta ve yemden yararlanmada iyileşmeye yol açmakta, ancak her iki yem katkı maddesinin beraber kullanılmaları halinde büyümede sağlanan iyileşmenin yalnız başına kullanılmaları durumunda elde edilen iyileşme kadar olmamaktadır.

axess logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
bonus logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
maximum logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
cardfinans logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
wordcard logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
paraf logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL